Regulamin sklepu internetowego - Oknosfera - sfera niskich cen

Przejdź do treści

Menu główne:

Przeczytaj więcej

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem sklepu Oknosfera jest firma Oknosfera z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 56a wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej po numerem 025400/10, NIP 876-216-34-37.
2. Dane kontaktowe sprzedającego:  tel/fax 056-46-567-18, e-mail biuro@oknosfera.net lub biuro@okna-grudziadz.pl .
3. Nr konta bankowego do wpłat w przypadku przelewu tradycyjnego: Konto BRE BANK S.A. MultiBank 12 1140 2017 0000 4802 1122 9442.
4. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
5. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca
– Oknosfera z siedzibą w siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 52, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 876-216-34-37 który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
2. Sklep
– zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: oknosfera.net.
3. Nabywca
– Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
4. Umowa sprzedaży
– umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
5. Umowa o świadczenie usług
– umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
6. Umowa
– obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
7. Regulamin
– niniejszy Regulamin Sklepu.
8. Materiały
– informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
9. Użytkownik
– użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

10. Dane Osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgromadzone w ramach Zbiorów Danych powierzane przez Klienta, w zakresie danych osobowych zwykłych.

11. Zbiór Danych – posiadający strukturę zestaw Danych Osobowych, dostępny według określonych kryteriów.

12. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1).

13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r. poz. 459 wraz ze zmianami),

14. Przetwarzanie Danych Osobowych – przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj. wykonywanie przez Przetwarzającego (odpowiednio osoby fizyczne zatrudnione przez Przetwarzającego) jakichkolwiek operacji na powierzonych do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza tych, które wykonywane są w Systemie Informatycznym.

15. Administrator – organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla uznania za „administratora” zgodnie z przepisami RODO w tym przypadku równoznaczne z określeniem Sprzedawcy.

16. Klient – podmiot, z którym Przetwarzający zawarł umowę o świadczenie usług hostingowych do której ma zastosowanie niniejszy Regulamin.

17. Przetwarzający – H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168, o kapitale zakładowym w wysokości 210.000,00 zł wpłaconym w całości, oraz Beyond.pl Sp. z o. o., Polska TK Telekom Sp. z o.o., Polska Hetzner Online GmbH, Niemcy, Finlandia LeaseWeb Netherlands B.V., Holandia Host Europe GmbH, Polska Inten, Polska KEI.PL Sp. z o.o., Polska działające na rzecz i z polecenia H88 S.A.

III. Ogólne warunki korzystania ze sklepu
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Sprzedawca informuje, iż firmie Oknosfera przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. Rejestracja w sklepie
1. Użytkownicy mają możliwość:

  • korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, dokonanie rejestracji w Sklepie

2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

  • akceptacji Regulaminu.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. Procedura składania i realizacji zamówień
1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
   a. adresu dostawy,
   b. sposobu dostawy,
   c. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
4. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie Oknosfera, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Oknosfera z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 56a wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
6. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
7. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 – w sobotę nie wysyłamy towaru.
8. Produkty realizowane na specjalne zamówienie klienta podlegają przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)  art.10 ust.3 i nie podlegają zwrotowi.
9. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto w walucie złoty polski, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.
10. Koszty przesyłki uzależnione są od wagi i gabarytu towaru, ponosi je klient zgodnie z wybranym sposobem dostawy.
11. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
13. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska i nr zamówienia, przyspieszy to proces identyfikacji klienta.
14. Do przesyłki pakowana jest faktura VAT lub paragon, która/y jest równocześnie potwierdzeniem zakupu. Faktury wystawiamy na życzenie klienta.
15. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia, zamówienie zostaje wstrzymane do chwili wyjaśnienia – o zaistniałej sytuacji klient zostaje niezwłocznie poinformowany przez email.
16. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość anulowania części zamówienia po wcześniejszym kontakcie przez wystosowanie pisma ze strony kupującego na adres email: biuro@oknosfera.net.
17. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

VI. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustaw i RODO, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie i rozporządzeniu.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

VII. Gwarancje, reklamacje, zwroty
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 10 dni od daty otrzymania towaru.
2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
3. Zwroty towaru należy przesyłać na adres Oknosfera, 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 56a. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oraz z wypełnionym formularzem zwrotu.
4. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Oknosfera, 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 56a lub przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego na adres: biuro@oknosfera.net. Adres wysyłki towaru do naprawy: Oknosfera, 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 56a.
5. Formularz reklamacyjny dostępny jest w zakładce Przeczytaj więcej w dziale reklamacje i zwroty.
6. Towary oferowane w sklepie objęte są gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi (w przypadku osłon wewnętrznych pod wymiar). Na pozostałe elementy i komponenty dostępne w sprzedaży udzielana jest 12 - miesięczna gwarancja, dowód zakupu- paragon lub faktura jest jednocześnie potwierdzeniem gwarancji.
7. Reklamacji na różniący się odcień tkaniny nie uwzględniamy, ponieważ każdy monitor ma inne ustawienia, przez co końcowy odcień tkaniny, może nieznacznie się różnić od oryginału. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do odcienia tkaniny, prosimy o kontakt, prześlemy dodatkowe zdjęcia, opiszemy kolor lub prześlemy próbkę.
8. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

VIII. Przerwy techniczne
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

IX. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży.
2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
3. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie OKNOsfera jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin. Spory wynikające z realizacji zamówień strony (Kupujący- Sprzedający) deklarują się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory rozstrzygać będą Sądy właściwe.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 2014-09-01


DANE KONTAKTOWE
Adres:                                 Telefon/Fax:
ul. Chełmińska 52                 56-46-567-18
86-300 Grudziądz                 535-578-558

E-mail:

Zobacz nas na mapie - kliknij

Pobierz aplikację mobilną
Bądź na bieżąco
z najświeższymi
informacjami z branży

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
Otrzymuj na bieżąco informacje
o nowościach i ofertach specjalnych
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego